Centrul meu de inchiriere

Alege centrul de inchiriere
0
CENTRE DE INCHIRIERE DESPRE NOI CONTACT

1. Definiții
1.1. Locator / mateco înseamnă societatea mateco SRL, cu sediul social în Bd-ul Tudor Vladimirescu 22, Cladirea Green Gate Offices, etaj 5, 516Campus18, Sector 5, Bucuresti, Romania, cod poștal 050883, ROONRC.J40/4133/2005, CUI RO 17310790, cont IBAN RO57 BACX 0000 0008 5592 7000, deschis la Unicredit Bank, adresa de corespondență în Șos. Giurgiului nr. 48E, Jilava, jud. Ilfov, 077120, România, telefon +4021.313.02.00, e-mail: office@mateco.ro, care furnizează Servicii și/sau Produse în folosul Clientului, în calitate de furnizor, prestator, locator, etc.;
1.2. Client înseamnă persoana fizică, societatea, persoana fizică autorizată, organizația non-guvernamentală, autoritatea publică, regia autonomă sau orice altă entitate, înregistrată fiscal în România, care achiziționează Serviciile și/sau Produsele oferite de Locator, în calitate de beneficiar, locatar, cumpărător, consumator etc.;
1.3. Utilizator înseamnă orice persoana fizică majoră sau entitate înregistrată în Website, care, prin accesarea și utilizarea Contului, și-a dat acordul cu privire la condițiile de utilizare a Website-ului și de furnizare a Serviciilor/Produselor Locatorului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
1.4. Cont înseamnă secțiunea din Website, constând într-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (manuale de operare și autorizațiile Echipamentelor, Comenzi, contracte, facturi, procese-verbale, fotografii livrare-restituire-constatare, geolocația Echipamentului etc.).
1.5. Contract înseamnă acordul de voință dintre Părți, încheiat la distanță între Locator și Client, consemnat pe orice fel de suport electronic și comunicat între Părți prin prin Contul Clientului din Website și/sau prin e-mail.
1.6. Document Contractual înseamnă orice Contract, act adițional, comandă, împuternicire, proces-verbal de predare-primire, fotografie, raport GPS, deviz de lucrări, factură, notificare, certificat de garanție, certificat de conformitate, manual de operare și întreținere, autorizație de funcționare, etc., care este emis și comunicat între Părți prin orice mijloc (în principal, prin Contul Clientului din Website și prin e-mail) și sub orice formă (de regulă, electronic).
1.7. Comandă înseamnă Documentul Contractual emis de Client prin accesarea Contului său din Website, care conține condițiile tehnice, financiare și operaționale privind furnizarea Serviciilor/Produselor (tip Echipament, durată, prețuri, tarife, termene de livrare și de plată, condiții de transport, Locație, Activitate, Reprezentanți ai Părților, garanții de bună funcționare, garanții de plată, alte cerințe și/sau servicii accesorii, etc.).
1.8. Serviciu înseamnă, după caz, închirierea contra cost, fără deservent (operator), a unuia sau mai multor Echipamente sau repararea contra cost a Echipamentului închiriat de la Locator ca urmare a avarierii sale de către Client sau de terțe persoane pentru care Locatorul nu este responsabil în timp ce Echipamentul se afla sau ar fi trebuit să se afle în posesia Clientului.
1.9. Produs înseamnă Accesorii, Consumabile, piese de schimb sau alte bunuri mobile, necesare și destinate funcționării Echipamentului închiriat și pe care Locatorul le vinde Clientului exclusiv pentru a fi folosite împreună cu Echipamentul închiriat.
1.10. Echipament înseamnă utilajul, echipamentul, vehiculul, unealta sau bunul mobil pe care Locatorul îl oferă Clientului spre închiriere fără operator/deservent.
1.11. Accesoriu înseamnă un element opțional, cu dimensiuni și funcționalități variate, care se atașează Echipamentului închiriat pentru a executa operații specifice (de ex: cupe excavator, furci pentru stivuitor/telehandler multifuncțional, coșuri diverse, furtun motopompă, picon, etc.).
1.12. Consumabil înseamnă o substanță, în stare de lichid sau gel, sau o formă de energie, folosită pentru alimentarea și funcționarea Echipamentului (motorină, energie electrică, etc.) sau pentru ungerea elementelor de uzură fizică ale Echipamentului (vaselină pentru bolțurile cupelor de excavator, ulei de motor, lichid răcire motor termic, lichid de frână, șpițuri, dălți, discuri pentru polizor, etc.).
1.13. Activitate înseamnă operațiunea concretă pentru care Clientul folosește Echipamentul închiriat.
1.14. Locație înseamnă locul unde Clientul folosește Echipamentul închiriat.
1.15. Data Predare înseamnă momentul în care Echipamentul este ridicat de Client de la magazinul Locatorului.
1.16. Data Returnare înseamnă momentul în care Echipamentul ajunge în magazinul Locatorului de unde a fost ridicat de către Client.
1.17. Perioada de Închiriere înseamnă intervalul de timp exprimat în zile calendaristice, care începe să curgă neîntrerupt din Data Predării, inclusiv, și se împlinește în Data Returnării, inclusiv.
1.18. Perioada de Închiriere Minimă înseamnă numărul de zile calendaristice minim, neîntrerupt, care nu poate fi redus, pentru care Clientul se obligă să închirieze un Echipament și să plătească Chiria aferentă, indiferent dacă Echipamentul este folosit sa nu de către Client sau restituit de Client mai devreme, din motive neimputabile Locatorului.
1.19. Reprezentant Client înseamnă persoana fizică, administrator, director, angajat sau colaborator al Clientului sau din cadrul entităților subcontractorilor sau terț independent ori desemnat de Client, care este împuternicită de Client, verbal sau prin Documentele Contractuale (inclusiv printr-un e-mail/SMS sau telefonic), să îl reprezinte pe Client în fața Locatorului pentru efectuarea oricăreia dintre operațiunile necesare derulării Contractului (emitere de Comenzi, primire sau restituire Echipament, constatarea defecțiunilor, formularea de sesizări, etc.), inclusiv persoanele fizice independente de Locator care folosesc Contul/Echipamentul în numele sau în locul Clientului sau adresele de e-mail ale acestuia, cu autorizarea expresă, tacită sau fără autorizarea Clientului.
1.20. Valoarea Echipamentului înseamnă suma de bani pe care Locatorul sau furnizorii săi au plătit-o pentru cumpărarea Echipamentului, la care se adaugă costurile de transport al Echipamentului până în România, taxele pentru autorizare și TVA aplicabilă conform legii.
1.21. Website înseamnă magazinul online găzduit la adresa www.smart-rent.ro și subdomeniile sau website-urile afiliate (www.mateco.ro, www.smartrent.ro).
1.22. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea de către Locator a unui Serviciu/Produs către Client, fie prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de Locator, fie prin altă modalitate de plată (transfer bancar, decontare instrument de plată/garanție, etc.), indiferent de modalitatea de livrare.
1.23. Zi înseamnă zi calendaristică, inclusiv sâmbătă, duminică sau alte sărbători legale.

2. Domeniul de aplicare
2.1. Prezentele Condiții se vor aplica contractelor încheiate la distanță între Client și Locator, prin intermediul Website-ului, în baza cărora Locatorul va furniza Servicii către Client.

3. Documente Contractuale. Comunicare prin mijloace electronice
3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi în Website, Clientul este de acord cu forma de comunicare electronică (e-mail) prin care Locatorul își derulează operațiunile și se obligă să verifice în mod regulat căsuța de e-mail, inclusiv în directoarele Spam/Junk/Trash.
3.2. Documentele Contractuale se vor emite, comunica și recepționa, accepta/semna, în principal, prin e-mail, de către reprezentanții legali sau convenționali ai Părților, desemnați fie prin e-mail, fie prin simplul fapt al încredințării folosirii datelor de acces la Cont.

4. Comenzi
4.1. Clientul poate efectua Comenzi prin Contul său din Website, prin adăugarea Echipamentului și/sau Produselor dorite în coșul de cumpărături și va finaliza Comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile de plată prevăzute expres în Website.
4.2. Dacă Echipamentele din Comandă sunt indisponibile, Clientul va putea să facă doar o rezervare neangajantă pentru ambele Părți.
4.3. Adăugarea unui Echipament în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Echipamentului.
4.4. Prin finalizarea Comenzii, Clientul/Utilizatorul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii, precum și că poate fi contactat de Locator dacă este necesar.
4.5. Notificarea de informare primită de Client electronic sau telefonic după efectuarea unei Comenzi nu reprezintă acceptarea Comenzii de către Locator.
4.6. Contractul se consideră încheiat între Locator și Client în momentul primirii de către Client de la Locator, prin e-mail și/sau SMS, a notificării de livrare a Echipamentului comandat.
4.7. Comanda va fi anulată dacă Clientul nu va ridica Echipamentul comandat în perioada de inchiriere. Sumele plătite în avans vor fi reținute de Locator cu titlu de despăgubire pentru indisponibilizarea Echipamentului neridicat.
4.8. Rezervarea unui Echipament pentru închiriere se va putea face în avans cu minim 48 de ore înainte de Data Predării.
4.9. Dacă un Echipament este afișat în Website ca indisponibil momentan, atunci Clientul poate folosi opțiunea Rezervare prin care va fi informat prin e-mail și/sau sms cu privire la intrarea Echipamentului în stoc și posibilitatea de a-l inchiria.
4.10. Locatorul poate anula o Comandă oricând, cu informarea Clientului/Utilizatorului prin e-mail, fără nicio obligație pentru vreuna dintre Părți și fără daune-interese, în următoarele cazuri:
a) tranzacția nu este acceptată de banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;
b) tranzacția este invalidată de procesatorul de carduri agreat de Locator, în cazul plății online;
c) datele furnizate de Client/Utilizator în Website sunt incomplete și/sau incorecte;
d) soldul aferent comenzii a depășit plafonul maxim de creditare agreat de Locator potrivit politicilor sale interne;
e) Informațiile afișate pe Website sunt eronate din motive tehnice, inclusiv în cazul în care sunt afișate prețuri evident eronate/derizorii sau informații tehnice eronate;
f) Clientul/Utilizatorul nu a efectuat, în termen, plata aferentă Comenzilor/Contractelor anterioare sau este înregistrat cu restanțe de plată în evidențele Locatorului;
g) Clientul/Utilizatorul nu mai îndeplinește condițiile de bonitate financiară, bună reputație și credibilitate agreate de Locator potrivit politicilor sale interne.

5. Dreptul de retragere al consumatorilor
5.1. Clientul care are calitatea de consumator potrivit legii are dreptul să se retragă din Contractul încheiat la distanță prin Website, respectiv să renunțe la Serviciile neprimite încă sau să returneze Produsele achiziționate prin Website, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare, în termen de 14 zile calendaristice, prin completarea formularul de retur din Website sau prin orice altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.
5.2. Clientul care are calitatea de consumator nu va putea solicita retragerea din Contract în cazul în care furnizarea Serviciului s-a finalizat sau dacă Produsul a fost folosit sau a fost montat/instalat pe/în alte Echipamente sau instalații. Produsele vor fi restituite în starea în care au fost primite de Client, fără nicio urmă de folosire sau avariere.
5.3. În cazul în care Clientul care are calitatea de consumator solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal, acesta va returna și eventualele beneficii sau cadouri care au însoțit Serviciul/Produsul respectiv.
5.4. Sumele achitate în avans pentru o Comandă cu privire la care Clientul – consumator și-a exercitat dreptul de retragere vor fi restituite de Locator în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client cu privire la exercitarea dreptului de retragere, cu reținerea sumelor aferente folosinței Echipamentului/Produsului până momentul ajungerii acestuia în depozitul Locatorului de unde a fost livrat (chiria), precum și a eventualelor avarii ale Echipamentelor închiriate sau uzuri/avarii ale Produselor vândute. Sumele vor fi restituite în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea pe care Locatorul trebuie să o restituie. Locatorul va putea amâna restituirea sumelor primite în avans de la consumatorul Client în cazul în care Echipamentul nu este restituit în cadrul termenului legal de 14 zile de la emiterea informării de retragere din contract sau dacă acestea prezintă avarii pentru care este necesară o evaluare de mai lungă durată.
5.5. Daca Echipamentul închiriat și/sau Produsul vândut este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsă, uzură/avarii), Locatorul va putea solicita o taxă pentru readucerea Produsului în starea în care a fost predat Clientului. Contravaloarea taxei va fi comunicată Clientului după recepționarea Produselor returnate și inspectarea lor de către tehnicieni.
5.6. Prin lansarea unei Comenzi, Clientul confirmă că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Locator.
5.7. Următoarele Servicii/Produse sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract:
a) închirierea de Echipamente pentru o Perioadă Minimă de Închiriere;
b) furnizarea de Consumabile al căror ambalaj a desigilat de către Client;
c) alte contracte de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului;
d) furnizarea de Produse confecționate după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
e) furnizarea de Produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
f) furnizarea de Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
g) furnizarea de Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
h) contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Locatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Locator prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Client sau furnizează alte Produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Produse suplimentare;
i) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

6. Determinarea naturii, calităților și funcționării Echipamentelor/Produselor de către consumatori
6.1. Clientul care are calitatea de consumator conform legii căruia i s-a livrat un Echipament/Produs prin servicii de curierat/poștă, are dreptul să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Echipamentelor/Produselor. De exemplu: Clientul trebuie doar să pornească o bormașină, nu să înceapă să dea găuri.
6.2. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Echipamentul peste limita strict necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Clientul va plăti eventuala diminuare a valorii Echipamentului/Produselor și contravaloarea folosinței acestora în perioada în care Echipamentul nu s-a aflat în posesia Locator.
6.3. Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia Produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Produs. Clientul va returna Echipamentul în aceeași stare în care l-a primit, împreună cu accesoriile acestuia (manuale, autorizații, atașamente, consumabile etc.), în ambalajul original nedeteriorat, ambalat corespunzător, fără tăieturi, rupturi etc.
6.4. Echipamentele/Produsele returnate cu urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) vor fi aduse în starea inițială de către Locator, pe cheltuiala Clientului, incluzând cheltuieli de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducerea la o formă comercială în vederea revânzării sau reînchirierii, după caz. Valoarea finală se va stabili în funcție de valoarea pieselor, a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a Echipamentului/Produsului nou și valoarea de revânzare a celui folosit.

7. Condiții specifice de folosire a Website-urilor. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială
7.1. Locatorul va acorda Clientului un drept neexclusiv, netransferabil către terți, limitat în timp și revocabil oricând, pentru a utiliza Contul din Website, exclusiv în scopul derulării raporturilor contractuale dintre Părți.
7.2. Clientul, aprobat în prealabil de Locator, va avea acces la contul din Website prin introducerea numelui de utilizator și a parolei.
7.3. Prin crearea și utilizarea Contului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/Clientul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
7.4. Clientul/Utilizatorul va fi responsabil și se va asigura că toate informațiile furnizate pentru crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
7.5. Clientul/Utilizatorul poate închide contul său, fără a oferi motive, prin utilizarea funcției „Dezactivare cont Client”.
7.6. Locatorul poate implementa măsuri de siguranță și/sau verificare suplimentară a identității Utilizatorilor pentru a preveni sau combatere utilizarea excesivă, abuzivă sau neautorizată a Website-ului.
7.7. Clientul va anunța pe Locator imediat ce a luat cunoștință despre orice acces neautorizat în Contul său din Website sau despre orice breșă de securitate informatică prin care ar fi posibil ca persoane neautorizate să intre în posesia datelor de autentificare în Cont și să le folosească neautorizat.
7.8. Clientul poate folosi Contul pentru a realiza operațiunile necesare comunicării și derulării rapide a relațiilor contractuale cu Locatorul, precum emiterea de comenzi, sesizarea defectelor Echipamentului închiriat.
7.9. Locatorul poate actualiza periodic Website-ul sau să emită noi versiuni, cu adăugarea sau eliminarea unor funcții.
7.10. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor/Produselor în Website (imagini sau prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Locatorului, acestea fiind afișate exclusiv cu titlu de prezentare.
7.11. Locatorul poate publica în Contul Clientului din Website informații despre Servicii și/sau Produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către partenerii săi.
7.12. Clientul va folosi dispozitive electronice compatibile (telefon/tabletă), cu acces la rețele de telecomunicații care să permită funcționarea corectă a acestora; Locatorul nu va fi răspunzător pentru modul de funcționare a acestor dispozitive sau rețele ori pentru imposibilitatea, totală sau parțială, de folosire a Contului din cauza defectelor sau incompatibilității dispozitivelor sau rețelelor folosite de Client.
7.13. Clientul nu are dreptul de a face vreo modificare sau îmbunătățire a Website-ului sau să creeze programe derivate ale acestora sau să le includă în alte aplicații sau programe ori să separe orice componentă a acestora fără acordul prealabil scris al Locatorului.
7.14. Clientului/Utilizatorului îi este interzis să încerce sau să procedeze la re-compilarea, dezasamblarea sau efectuare de inginerie inversă cu privire la Website. Clientul/Utilizatorul nu are dreptul să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau altfel să altereze, să utilizeze, să lege la, să expună, să includă, total sau parțial, conținutul din Website în orice alt context sau în afara Website-ului. De asemenea, Clientul/Utilizatorul nu va avea dreptul să îndepărteze însemnele privind dreptul de autor al Locatorului asupra conținutului Website-ului sau să participe la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Website-ului.
7.15. Dreptul de proprietate și orice alte drepturi asupra brevetelor, know-how-ului, drepturilor de autor, secretelor comerciale, mărcilor, mărcilor de serviciu, denumirilor comerciale, drepturi patrimoniale și nepatrimoniale, precum și orice alte drepturi proprietare, specifice sau de proprietate intelectuală sau industrială privind Website-ul, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice și/sau dinamice, text și/sau conținut multimedia, nu se vor transfera către Client și vor rămâne exclusiv în proprietatea Locatorului și/sau a furnizorilor săi implicați în dezvoltarea și mentenanța lor.
7.16. Locatorul va permite accesul Clientului în Website pe durata valabilității Contractului, precum și ulterior, sub rezerva disponibilității serviciului și a îndeplinirii de către Client a tuturor obligațiilor sale contractuale.
7.17. Locatorul va putea restricționa accesul Clientului/Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care Locatorul constată sau este sesizat despre o conduită sau activitate a Clientului/Utilizatorului în Website care ar putea prejudicia in vreun fel pe Locator sau pe alte persoane. În aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Locatorului la datele de contact afișate în Website pentru a primi detalii privind motivele de restricționare a accesului.
7.18. Locatorul poate oricând să sisteze funcționarea Contului Clientului în timpul Contractului, cu punerea la dispoziția Clientului a unei copii de rezervă a Documentelor Contractuale, în format electronic, accesabilă gratuit pentru descărcare timp de 30 de zile de la informare.
7.19. Locatorul efectuează cu regularitate copii de rezervă ale tuturor documentelor și informațiilor încărcate în Website sau generate de acestea. Cu toate acestea, Locatorul nu poate garanta că Website-ul va funcționa în mod continuu, fără erori sau fără pierderi de date sau informații, sau fără a fi afectate de atacuri informatice, viruși sau alte programe dăunătoare. Pentru acest motiv, Clientul are obligația de a realiza periodic copii de rezervă ale Documentelor Contractuale generate sau comunicate prin Contul din Website.
7.20. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Locatorul nu va fi în nici un caz răspunzător față de Client/Utilizator pentru daune indirecte, neprevăzute, beneficii nerealizate, pierderi de profit, pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor ori altor beneficii de orice fel rezultate din folosirea Website-ului.

8. Prețuri și tarife. Facturare. Plăți
8.1. Prețurile și tarifele afișate în Website pentru Serviciile și/sau Produsele oferite Clienților care au calitatea de consumatori conform legii sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.
8.2. Prețurile și tarifele afișate în Website pentru Serviciile și/sau Produsele oferite Clienților având calitatea de profesioniști conform legii vor fi exprimate, de regulă, în Euro sau în altă valută convenită de Părți, nu includ T.V.A. și sunt plătibile, de regulă, în lei, la cursul BNR, valabil pentru data facturii.
8.3. Locatorul nu este sau nu poate fi făcut răspunzător pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client/Utilizator pentru efectuarea plăților online, precum comisioane de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului sau alte taxe și comisioane practicate de banca respectivă.
8.4. Prin lansarea Comenzii, Clientul este de acord să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Locator în Contul său din Website și/sau prin e-mail, la adresa menționată în Contul Clientului, pe care Clientul se obligă să o actualizeze ori de câte ori este cazul.
8.5. Datele cardului bancar folosit de Client/Utilizator nu vor fi accesibile Locatorului și vor fi stocate numai de către procesatorul de plăți integrat în Website, despre a cărui identitate Clientul/Utilizatorul va fi informat anterior introducerii datelor.
8.6. În calitate de operator al datelor personale conținute în baza de date de tokenizare, Locatorul va încredința procesatorului de plăți prelucrarea datelor, cu respectarea legislației aplicabile, în special Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”), în scopul prestării serviciilor de tokenizare.
8.7. Clientul va plăti, integral și la termen, toate sumele datorate pentru Serviciile și/sau Produsele furnizate de Locator, fără nicio reținere sau deducere de orice fel.
8.8. În cazul Clienților având calitatea de profesioniști conform legii, Locatorul va putea percepe o dobândă penalizatoare de 0.5%/zi de întârziere din debitul restant, de la scadență până la plata integrală, precum și diferențele de curs valutar între scadență și încasarea debitului.
8.9. Locatorul va aloca sumele încasate de la Client, de regulă, în ordinea vechimii scadenței facturilor. După inițierea acțiunilor de colectare creanțe, Locatorul poate să aloce orice plată, indiferent de mențiunile Clientului pe ordinele de plată, în următoarea ordine: cheltuieli de colectare, dobânzi sau penalități, debit principal.
8.10. Locatorul va emite bonuri fiscale cu cod fiscal sau facturi numai către societăți sau alte entități și numai dacă acestea sunt menționate în Comandă și în procesele-verbale ca Locatar/Client. Dacă se va folosi cardul sau contul bancar al unei societăți/entități pentru plata unei Comenzi emisă pentru un Client - persoană fizică, Locatorul nu va emite bonuri fiscale cu cod fiscal sau facturi către societatea/entitatea respectivă.

9. Subcontractare
9.1. Locatorul poate subcontracta către un furnizor furnizarea Serviciilor/Produselor, dar va rămâne responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale asumate.
9.2. Clientul nu va putea ceda sau transfera obligațiile asumate prin Contract fără acordul prealabil scris al Locatorului.
9.3. Subînchirierea sau transmiterea folosinței Echipamentului către alte persoane sau entități, precum și schimbarea Locației și/sau a Activității declarate se vor putea face doar cu acordul prealabil al Locatorului.

10. Condiții generale pentru închirierea Echipamentelor fără operator
10.1. Modelul Echipamentului va fi ales exclusiv de Client. Locatorul nu va fi răspunzător de potrivirea Echipamentului cu scopul concret urmărit de Client și cu aplicația avută în vedere de acesta, garantând doar că Echipamentul este apt să realizeze tipul de operațiuni generale specificate de producător.
10.2. Serviciul de închiriere nu include: consultanță sau instruire privind folosirea Echipamentului, montaj sau demontaj, punere sau scoatere din funcțiune, conectare sau deconectare la sau de la rețeaua electrică sau la alte instalații, întocmirea de documentații privind evaluarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă pentru Locația Clientului sau altele asemenea. La predare, Locatorul va asigura doar o scurtă prezentare și familiarizare cu comenzile generale ale Echipamentului.
10.3. Accesoriile se vor închiria sau cumpăra separat, după caz.
10.4. Combustibilul sau energia electrică și consumabilele necesare funcționării Echipamentului, de tipul și calitatea corespunzătoare, vor fi asigurate de Client, pe cheltuiala sa.
10.5. Clientul va ridica Echipamentele închiriate de la magazinul Locatorului indicat în Comandă, cel mai târziu la ora și data menționate în Comandă și le va transporta cu mijloace de transport proprii, cu specificații tehnice potrivite transportului tipului de Echipament închiriat.
10.6. Clientul se va asigura că robinetul de alimentare combustibil este închis înainte de încărcarea Echipamentului într-un vehicul. Echipamentele se vor transporta doar pe roți sau suporți, nu se vor înclina sau răsturna.
10.7. Clientul va răspunde de paza și depozitarea corespunzătoare a Echipamentului între primire și restituire.
10.8. Chiria va include zilele de predare și de returnare și va curge până la reintrarea Echipamentului în posesia Locator, inclusiv în cazul în care, după încetarea sau suspendarea închirierii Echipamentului respectiv, acesta este reținut de Client sau de alte persoane neautorizate de Locator ori este lăsat de Client într-o Locație din care Locatorul nu îl poate ridica imediat.
10.9. Chiria unitară va fi înscrisă în Comandă pentru 1 Echipament/1 zi calendaristică (interval indivizibil, prin raportare la o zi de 8 ore lucrătoare).
10.10. Perioada Minimă de Închiriere nu poate fi redusă de Client. Dacă Echipamentul nu este folosit sau este restituit mai devreme, din motive neimputabile Locatorului, Chiria pentru perioada rămasă nu se va restitui.
10.11. Pentru restituirea Echipamentului cu întârziere de cel mult 4 ore lucrătoare (luni - duminică, 8-18), Clientul va plăti o chirie suplimentară de 50% din Chiria unitară. Pentru întârziere între 4 și 24 de ore, Clientul va plăti în plus o chirie suplimentară egală cu Chiria unitară pentru o zi.
10.12. Utilizarea inclusă în Chiria unitară reprezintă intervalul de timp continuu între prima pornire și ultima oprire a Echipamentului în ziua respectivă, fără a se deduce timpul de nefuncționare a motorului. Dacă Echipamentul este utilizat peste 8 ore pe zi, Chiria aferentă zilei respective se va majora direct proporțional.
10.13. Locatorul va livra Echipamentul la magazinul Locatorului și la termenul stabilit prin Comanda confirmată de Locator, în stare bună, autorizat pentru funcționare și cu verificarea tehnică periodică în termen.
10.14. Locatorul va asigura Clientului folosința liniștită și utilă a Echipamentului închiriat.
10.15. Sesizarea defecțiunilor se va face în maxim 15 minute de la apariție, prin telefon sau e-mail. Echipamentul va fi oprit imediat. Clientul va transporta Echipamentul defect pe propria cheltuială la magazinul Locatorului de unde l-a preluat pentru constatarea defectului. În caz contrar, Clientul va răspunde de agravarea defectelor, extinderea avariilor sau prejudicierea oricăror altor bunuri sau persoane.
10.16. Reparațiile și intervențiile tehnice asupra Echipamentului se vor efectua doar de Locator sau furnizorii săi, numai prin înlocuirea pieselor defecte cu altele noi, originale.
10.17. Întreținerea și reviziile planificate ale Echipamentului se vor efectua de Locator.
10.18. Locatorul va furniza asistență tehnică gratuită pentru defecțiunile tehnice cauzate exclusiv de deficiențe de fabricație, vechime sau folosire (uzură) normală a Echipamentului, fie prin reparare, fie prin înlocuire cu altul identic sau similar. În caz de imposibilitate de înlocuire, închirierea va înceta imediat, începând cu momentul înregistrării sesizării Clientului în sistemul Locatorului.
10.19. Chiria va continua să se acumuleze pe durata nefuncționării Echipamentului defect din motive neimputabile Locatorului, iar Clientul va datora și contravaloarea reparațiilor pentru remedierea avariilor.
10.20. Clientul va permite reprezentanților Locatorului accesul neîngrădit, imediat și nelimitat la Echipament, oriunde s-ar găsi acesta, la prima cerere a Locatorului, garantând că nu va exista vreo interferență în operațiunile de reparare sau de reintrare a Locatorului în posesia Echipamentului. Accesul va fi permis cu autovehiculul cât mai aproape de Echipament, cu echipamentele (unelte, consumabile, piese de schimb, etc.) necesare intervenției.
10.21. Predarea sau restituirea Echipamentului se va face în timpul programului de lucru al Locatorului, pe bază de proces-verbal.
10.22. Echipamentul va fi restituit curat, neavariat și, acolo unde este cazul, alimentat la același nivel ca la predare, în starea de funcționare în care a fost primit, mai puțin uzura normală.
10.23. Clientul va fi de drept în întârziere cu privire la restituirea Echipamentului în data încetării închirierii sau a suspendării închirierii pentru neplată ori folosire necorespunzătoare, fără nicio notificare sau altă formalitate prealabilă și fără să poată invoca vreun drept de retenție asupra Echipamentului.
10.24. Clientul va anunța imediat pe Locator dacă un terț invocă orice fel de drepturi cu privire la Echipament, inclusiv în caz de confiscare, sechestrare etc.
10.25. În caz de nerestituire a Echipamentului în 5 zile de la data încetării închirierii sau a suspendării pentru neplată sau folosire necorespunzătoare, inclusiv în caz de refuz al Clientului de restituire a Echipamentului sau de abținere de a face demersurile necesare restituirii (de ex: nu se obține/emite aprobarea de intrare în Locație, Echipamentul nu este deconectat de la instalații, nu se asigură încărcarea acestuia etc.), Clientul va datora Valoarea Echipamentului și contravaloarea lipsei de folosință a acestuia, calculată până la data plății Valorii Echipamentului.
10.26. În cazul în care Clientul a constituit o garanție în numerar în favoarea Locatorului pentru a garanta obligațiile sale de plată și/sau de restituire a Echipamentului închiriat, restituirea garanției se va face, de regulă prin transfer bancar, în 3 zile de la restituirea Echipamentului, în aceeași stare în care l-a primit, mai puțin uzura normală cauzată de folosirea corespunzătoare. În restituirii Echipamentului într-o stare necorespunzătoare, Locatorul va reține suma necesară remedierii eventualelor avarii și va restitui diferența pozitivă, în 15 zile de la restituirea Echipamentului.
10.27. Locatorul va putea oferi Clientului posibilitatea de a închiria fără a plăti o garanție în numerar, dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
a) Clientul închiriază cel mult 2 Echipamente în aceeași perioadă;
b) Clientul deține o carte de identitate, valabilă, emisă pentru cetățeni români, cu domiciliul în România;
c) Clientul prezintă certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu care se ridică Echipamentul;
d) Clientul plătește cu card bancar emis de o bancă din România.
În cazul în care Clientul nu poate sau nu dorește să prezinte toate aceste documente în original pentru a fi verificate de reprezentantul Locatorului la predarea Echipamentului în magazin, închirierea se va putea face numai cu plata unei garanții egale cu Valoarea Echipamentului.
10.28. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza închirierea fără garanție către Clienții care, în opinia sa rezonabilă, prezintă risc de insolvabilitate sau de nerestituire a Echipamentului.
10.29. Locatorul va putea suspenda închirierea, prin ridicarea imediată a Echipamentului, cu informarea prealabilă a Clientului prin e-mail, dacă: (i) Clientul are debite restante sau (ii) situația financiară a Clientului s-a deteriorat și nu mai îndeplinește criteriile de bonitate avute în vedere de Locator la începutul închirierii sau (iii) s-au înregistrat cereri în privința Clientului în legătură cu debite restante, executare silită, insolvență, faliment, dizolvare, lichidare sau (iv) contractul este reziliat din culpa Clientului.
10.30. Clientul declară că utilizatorul/personalul său este apt, competent și autorizat legal să folosească Echipamentul corect și în siguranță, fiind singurul răspunzător pentru modul cum va fi utilizat.
10.31. Înainte de a începe folosirea Echipamentului, Clientul are obligația de a citi și respecta întocmai manualul de utilizare, pe care îl va putea accesa prin Contul său din Website.
10.32. Clientul va porni Echipamentele cu motoare termice astfel: butonul de pornire-oprire va fi rotit în poziția START (ON) și butonul de alimentare cu combustibil pe poziția ON, se va amorsa pompa de combustibil, se va trage șocul (dacă există) și se va acționa demarorul, iar după ce motorul a pornit, șocul va fi readus în poziția inițială.
10.33. Clientul va utiliza Echipamentul potrivit utilizării obișnuite a acestuia și în limitele unei uzuri normale. Nu constituie uzură normală, iar Clientul va răspunde pentru avariile produse de:
a) folosire fără verificarea vizuală a Echipamentului la începutul și la sfârșitul lucrului (componentele de securitate, ungerea pieselor supuse frecării, nivelul fluidului hidraulic și al electrolitului din baterii, etc.);
b) folosire în condiții atmosferice (vânt, precipitații) sau de sol (necompactat, denivelat) necorespunzătoare;
c) folosire pentru activități nerecomandate, nespecifice sau interzise sau în medii acide, radioactive, corozive, afectate de poluare sub orice formă și din orice cauză, cu exces de noroi, praf sau umezeală;
d) folosirea Echipamentului cu cauciucuri negre pentru lucrări în interior sau cu cauciucuri albe în exterior;
e) conectarea directă sau incorectă a Echipamentului la consumatori sau la surse de energie;
f) montarea pe Echipament a altor instalații care nu au legătură cu acesta și nu sunt furnizate de Locator;
g) alimentarea altor consumatori din instalația electrică a Echipamentului;
h) folosirea fără respectarea diagramei de lucru, supraîncărcare peste sarcina maximă admisă, supravirare;
i) neutilizarea ori utilizarea de lichid de răcire, uleiuri, suporți și/sau echipamente de protecție neconforme;
j) folosirea cu nerespectarea nivelelor recomandate de presiune în sistemele Echipamentului sau în roți;
k) efectuarea manevrelor cu viteză mare (>10 km/h) sau în sarcină pe distanțe mari (>1 km);
l) folosirea continuă a Echipamentului cu motor termic peste 4 ore, fără pauze de minim 30 minute (nu se aplică pentru cele proiectate pentru funcționare în continuă: generatoare, motopompe, etc.);
m) nesesizarea imediată a defectelor/avariilor ori continuarea utilizării Echipamentului după apariția acestora;
n) neprotejarea suprafețelor împotriva riscului de pătare cu substanțe ce ar putea curge din Echipament;
o) folosirea cu operatori neautorizați sau sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțe interzise;
p) nerespectarea obligațiilor din lege sau prescripțiile tehnice pentru operatorii asigurați de Client.
10.34. Livrarea si returnarea echipamentului
a) Livrarea echipamentului se va face, in timpul de lucru zilnic, de la depozitul centrului de inchiriere (locatorului). Clientul se va prezenta pentru ridicarea echipamentului cu actul de identitate al titularului comenzii (pentru persoanele fizice) si cu documentul doveditor ca este administratorul sau imputernicire (in cazul persoanelor juridice)
b) Returnarea echipamentului se va face, in timpul de lucru zilnic, la depozitul centrului de inchiriere (locatorului).
c) Programul de lucru al centrelor de inchiriere este, de regula, intre orele 08.00 – 18.00 pentru zilele de luni pana sambata, iar pentru duminica intre 09.00 – 18.00. Programul detaliat se gaseste afisat la datele de contact ale fiecarui centru de inchiriere.

11. Taxe și tarife:
11.1. Returnare Echipament închiriat în alt magazin decât acela de la care a fost livrat – 20 lei + 5 lei/kg.
11.2. Nerestituire manuale primite fizic – 50 lei.
11.3. Uzură disc diamantat tăiat beton - 100 lei/mm început (măsurată la livrare și la returnare cu șublerul și apoi fotografiată).
11.4. Curățare simplă de praf, noroi sau alte materiale, cu o cârpă umedă cu detergent – 30 lei.
11.5. Curățare complexa cu pistol cu presiune – începând de la 60 lei, în funcție de gradul de murdărire.
11.6. Încărcare Echipament electric restituit cu bateria descărcată (neîncărcat 12 ore continuu înainte): 3 euro.
11.7. Taxă de remediere a avariilor sau defecțiunilor Echipamentului, neimputabile Locatorului, în timpul în care Echipamentul s-a aflat sau ar fi trebuit să se afle la Client, inclusiv pentru sesizări neîntemeiate:
a) manoperă (1 tehnician/angajat): 28 Euro/ora tehnologică;
b) deplasare dus-întors intervenție/sesizare (1 tehnician): 0,4 Euro/km + 10 Euro/ora (viteza medie: 50 km/h);
c) prețul de listă al pieselor și consumabilelor.
11.8. Tarif depozitare piese înlocuite sau epavă Echipament avariat din culpa Clientului, începând cu ziua 16 de la scadența facturii aferente neachitate: 1 euro /zi/mp ocupat (min. 1 mp pentru orice tip de obiect).
11.9. Comunicare documente prin curier: 20 lei/expediție în România.

12. Confidențialitate
12.1. Comenzile, anexele și actele adiționale referitoare la Contract, precum și toate datele și informațiile rezultate din executarea sa reprezintă informații confidențiale care nu pot fi dezvăluite terților fără acordul celeilalte Părți. Prin excepție, nu reprezintă informații confidențiale acelea care: (i) erau publice înainte de încheierea contractului sau au devenit publice din motive neimputabile Părților, (ii) se referă la existența unor obligații de plată restante sau (iii) sunt comunicate în temeiul legii, conform ordinului unei autorități.
12.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client/Utilizator cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Locatorului.
12.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Website-ului, Clientul oferă Locatorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Clientul este de acord ca Locatorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-a primit de la Client prin intermediul Website-ului.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal și special
13.1. Clientul ia cunoștință și este de acord că Locatorul va colecta și va prelucra următoarele date cu caracter personal ale Clientului și reprezentanților sau delegaților săi: (i) nume, prenume, domiciliu/reședința, cont bancar, telefon și/sau e-mail, semnătură, în temeiul contractului, pentru executarea acestuia, oferirea de produse și servicii suplimentare, ținerea evidențelor interne privind activitatea economică și a evidențelor financiar-contabile, îndeplinirea oricăror altor obligații legale de raportare către instituțiile și autoritățile competente, (ii) alte mențiuni din actul de identitate sau copia acestuia, fotografie, funcție, număr de înmatriculare și imagine autovehicul, copie certificat de înmatriculare auto, copie permis de conducere, copie factura utilități, imagine video, localizare geografică, telemetrie și mod de folosire a Echipamentului, în baza interesului legitim al Locatorului sau a legii, după caz, pentru asigurarea pazei a bunurilor și a protecției persoanelor, prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte ilicite (prevenirea sau documentarea faptelor de abuz de încredere, furt, distrugere, etc.), apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime.
13.2. Datele ar putea fi transmise către persoane contractate de Locator pentru desfășurarea activității sale, către entități afiliate societății Locator, precum și, dacă este cazul, către autoritățile competente, conform legii.
13.3. Datele ar putea fi transferate către operatori sau furnizori ai Locatorului din sau din afara U.E.
13.4. Datele vor fi stocate pentru o perioadă determinată, conform limitelor legale (30 de zile pentru înregistrări video, 10 ani pentru documente financiar-contabile și înscrisuri justificative aferente, iar pentru celelalte categorii de date, 5 ani, până la soluționarea definitivă unui diferend între părți sau prescrierea dreptului).
13.5. Clientul are drepturile de acces, rectificare, ștergere, portabilitate și restricționare a prelucrării, pe care le poate exercita printr-o cerere la privacy@mateco.ro sau Jilava, Șos. Giurgiului nr. 48E, jud. Ilfov, precum și dreptul de a formula plângere la ANSPDCP (B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336, București, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

14. Răspundere. Forța majoră
14.1. Locatorul nu poate fi responsabil pentru daunele de orice fel pe care Clientul sau oricare terț le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Locator a oricăreia dintre obligațiile sale conform contractului sau pentru daune care ar rezulta din utilizarea Serviciilor/Produselor după livrare sau pentru pierderea acestora.
14.2. În limitele maxime admise de legea aplicabilă, răspunderea contractuală a Locatorului față de Client va fi angajată numai pentru prejudiciul material, direct și previzibil la încheierea Contractului, în limita valorii Echipamentului/Produsului respectiv, cu excluderea oricăror daune indirecte, neprevăzute, beneficii nerealizate, pierderi de profit, costuri de înlocuire/închiriere, etc.
14.3. Locatorul nu își asumă răspunderea și nu garantează că Echipamentul/Produsul va ajunge la Client fără bacterii, germeni, viruși, etc. pe suprafețele sale.
14.4. Nici una din Părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră.
14.5. Forța majoră este evenimentul absolut invincibil și imprevizibil, în afara controlului Părților, confirmat printr-un certificat de forță majoră emis de autoritățile competente conform legii.
14.6. Dacă evenimentul de forță majoră nu încetează în 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca Părțile să poată solicita plata de daune-interese.

15. Încetarea Contractului
15.1. Oricare dintre Părți va putea declara rezilierea unilaterală a Contractului privind închirierea unui anumit Echipament sau vânzarea unui Produs, în baza unei notificări scrise, comunicată de către Partea declarantă cu 3 zile înainte de data rezilierii. Declarația de reziliere va intra în vigoare în cazul în care Partea în culpă nu își execută oricare dintre obligațiile sale contractuale prevăzute la art. 1 – 14 și nu remediază încălcarea respectivă în 3 zile de la primirea notificării de reziliere.
15.2. În toate cazurile de rezilierea contractului, Clientul va restitui Echipamentul închiriat, respectiv Produsul cumpărat, în termen de 5 zile de la data rezilierii.

16. Politicile de confidențialitate și de folosire a cookie-urilor
16.1. Prezentul Contract se completează cu Politica de confidențialitate (https://www.mateco.ro/privacy-policy) și Politica privind utilizarea modulelor cookie (https://www.mateco.ro/cookie-policy), pe care Clientul se obligă să le respecte atunci când navighează în/Website sau când plasează o Comandă prin intermediul acestuia.

Setari Cookie

17. Clauze finale
17.1. Mențiunile sau sumele privind Contractul, înscrise în facturi, confirmări de sold, centralizatoare și devize sunt considerate a fi pe deplin valabile și opozabile Clientului având calitatea de profesionist, constatând creanțe certe, dacă acesta nu comunică obiecțiunile sale în 5 zile de la primire.
17.2. Nicio neexercitare sau întârziere în exercitarea oricăruia dintre drepturile Părților nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau o împiedicare de a le exercita în viitor.
17.3. Nulitatea parțială a unei clauze neesențiale nu va afecta valabilitatea întregului Contract, care va continua să producă efectele prevăzute de clauzele valabile.
17.4. Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română. Eventualele litigii cu clienții care au calitatea de profesioniști conform legii vor fi soluționate de instanțele de la sediul Locatorului.
17.5. Prezentele condiții înlătură orice altă înțelegere verbală dintre părți, iar modificarea lor se va face numai printr-un Document Contractual acceptat expres de ambele Părți.
17.6. Clientul declară că a citit, a înțeles și este de acord cu toate clauzele de mai sus, că și-a exprimat consimțământul în mod liber, neviciat și în deplină cunoștință de cauză privind natura, obiectul, conținutul și efectele prezentelor condiții.

Prin crearea Contului sunteți de acord cu Termenii și condiții de utilizare a website-ului mateco

Prin plasarea Comenzii sunteți de acord cu Termenii și condiții de utilizare a website-ului mateco